ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 857/03-04-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ISLAM RAFIQUL του MANSUR AHMED ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ», με έδρα στην Σατωβριάνδου 27, ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 31/3/2014, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής σε προϊόντα εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α της Υ.Α. Α2-861/13.