Με την υπ’αρ. 7129/8-12-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του  άρθρου 2Ε της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),  στην επιχείρηση «ΜΑΡΚΕΤ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 26-11-2023 στο κατάστημά της επί της οδού Πιπίνου 102, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν (εδώδιμο) γλύκισμα «ΚΑΜΑRΑ TORNARO» Cake Filled Cream & Jam with Strawberry Flavor δεν υπήρχαν σε πινακίδα-ετικέτα ή επί του προϊόντος αναγεγραμμένες οι απαραίτητες ενδείξεις με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στα ελληνικά , κατά
παράβαση του άρθρου 2Α παρ. 4  της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.