Με την αρ. πρωτ. 10587/13-12-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 3000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», και στο υποκατάστημα Αιγάλεω-Λεωφ. Κηφισσού 96-98, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 4/12/2013, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση νωπής πατάτας χωρίς να αναγράφεται στην πινακίδα επισήμανσης και στα παραστατικά διακίνησης η ποικιλία, κατά παράβαση των άρθρων 39§4 & 40§3α της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).