Με την με αρ. πρωτ. 8874/8-9-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «Α. ΚΟΥΝΟΥΣΒΕΛΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», με έδρα την Θέση Βλυχάδα Μεγάρων Αττικής, διότι ύστερα από δειγματοληψία και έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 19/02/2014, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση στερεών βιοκαυσίμων (μπρικετών πριονιδιου) η συσκευασία των οποίων είχε παντελή έλλειψη ενδείξεων, γεγονός που αποτελεί παράβαση του Αρθρ. 133§1 της Υπ. Απόφασης Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090/Β΄/14), και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 133§5γ της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης.