Με την υπ’αρ. 6673/20-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), σύμφωνα με την παράγραφο  1 του  άρθρου 2Ε  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην επιχείρηση «ESSE
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ»  που έχει έδρα  στην  Αθήνα επί της οδού Ερμού 72, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 9-11-2023 στο υποκατάστημά της επί της οδού Μητροπόλεως 10, διαπιστώθηκε ότι  για το (εδώδιμο) προϊόν «Crostini al Forno Gusto Mediterraneo (κριτσίνια μεσογειακά) » δεν υπήρχαν στην ετικέτα του προϊόντος (ούτε σε κάποια άλλη πινακίδα) οι απαραίτητες ενδείξεις με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στα
ελληνικά, κατά παράβαση του άρθρου 2 Α παρ. 4 της Υ.Α. 91354/2017 , όπως ισχύει.