Με την υπ’αρ.2776/17-5-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων  ευρώ  (1.500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 1 & 2  του άρθρου  4   της  υπ’αρ.  45231/17  Κ.Υ.Α.  «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) » (ΦΕΚ 1445/Β/ 27-04-2017), όπως ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), ,στον MEHMOOD ILAM SHAHID επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  2-5-2023  στο κουρείο που διατηρεί ο ανωτέρω επί της οδού  Φρύνης 7 στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι δε διέθετε μηχάνημα POS για την αποδοχή πληρωμών με κάρτα, κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.4446/16 (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) και του άρθρου 1 παρ.1  της υπ’αρ. 45231/17  Κ.Υ.Α.  «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄ 240) » (ΦΕΚ 1445/Β/ 27-04-2017), όπως ισχύει.