Με την αρ. πρωτ. 2813/18-06-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 750€ (επτακοσίων πενήντα ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΚΟΒΕΣΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» επί της  οδού ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-05-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη μηχανισμού  αποδοχής καρτών και μέσω πληρωμής με κάρτα (POS) σε λειτουργία ως όφειλε, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές, κατά παράβαση του άρθρου 65§1 του Ν. 4446/16 (Φ.Ε.Κ. 240/τ.Α΄/22-12-2016) ως ισχύει και των άρθρων 1§1 και 8§2 της ΚΥΑ 119899/18.12.2023 (ΦΕΚ 7115/τ. Β΄/18.12.23), ως ισχύει.