Με την αρ. πρωτ. 1509443/06-12-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 500€ (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση Α. & Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝ. Α.Ε., που βρίσκεται στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 13 στο Αιγάλεω ως υπεύθυνη διάθεσης προϊόντος στην ελληνική αγορά, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 02/08/2023 σε κατάστημα εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο Περιστέρι, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση του προϊόντος «Ανεμιστήρας CROWN CF-1638», χωρίς αναγραφή, επί του προϊόντος ή της συσκευασίας, στην ελληνική γλώσσα των οδηγιών χρήσης, συντήρησης και συναρμολόγησής του, κατά παράβαση του άρθρου 50§1ΣΤ της Υ.Α. 91354/2017 (Φ.Ε.Κ. 2983/Β΄/30-08-2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Β΄/08-08-2013).