Με την αρ. πρωτ. 352905/15-03-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγίου Ιεροθέου 100 – Περιστέρι διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 28/02/2024 διαπιστώθηκε: α) η έλλειψη αναγραφής επί της πινακίδας λιανικής πώλησης του αριθμού παρτίδας για τρία (3) είδη οπωρολαχανικών και συγκεκριμένα στα είδη μήλα, πορτοκάλια και πατάτες, ενώ στο είδος πατάτες δεν αναγραφόταν και η ποικιλία, κατά παράβαση του άρθρου 29§4 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά είδος, σύμφωνα με το άρθρο 29§5Γ.α της ίδιας Υπ. Απόφασης, ως ελλιπείς ενδείξεις, β) η έλλειψη αναγραφής τιμής κιλού επί των πινακίδων πώλησης στα πωλούμενα είδη άρτου που ήταν εκτεθειμένα στην σχετική προθήκη, κατά παράβαση του άρθρου 26§3 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά είδος, σύμφωνα με το άρθρο 26§8Β της ίδιας Υπ. Απόφασης.