Με την αρ. πρωτ. 1072/24-02-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», ΥΠ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, Κυρ. Λουκάρεως 14 – Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 14-02-2023, διαπιστώθηκε Α) έλλειψη πινακίδας τιμής στο προϊόν «Τουλούμπα», Panini 90g, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. και Β) μη αναγραφή της ένδειξης «κατεψυγμένο προϊόν» για τυρόπιτα κουρού που υπάρχει στη θερμαινόμενη βιτρίνα εντός του καταστήματος, κατά παράβαση των άρθρων 7 και 4 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 § 1Δ των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.