Με την υπ’αρ. 2839/18-5-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο  1 του  άρθρου 2Ετης Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.” , όπως ισχύει,  σε  συνδυασμό  με  το άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση “ΤΖΕΜΠΡΙΝ ΑΜΙΡΤΑΛΕΜΠ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟ» (Υπ.: Πλ. Αβυσσηνίας 10, Έδρα :  Αριστογείτονος 9,  Αθήνα )  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 7-5-2023  στην ανωτέρω επιχείρηση επί της οδού Αριστογείτονος 9, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «μουσικό όργανο κιθάρα» δεν υπήρχε τοποθετημένη επί του προϊόντος, ή δίπλα σε αυτό, πινακίδα ή ετικέτα ή άλλο μέσο  πληροφόρησης που να αφορά την τιμή του προϊόντος  κατά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1  της Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.