Με την αρ. πρωτ. 3959/07-07-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΙΚΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» Βασ. Γεωργίου Α έναντι Ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑ ΠΛΑΖΑ, Αθήνα διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 29-06-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα παγωτά κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2B των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).