Με την αρ. πρωτ. 4247/21-07-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000€ (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ» Δημητσάνας 16, Αθήνα, ΑΦΜ: 801743932, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-07-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών Α. στις οδοντόκρεμες και Β. στις βρεφικές κρέμες κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2B των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023). Το φαρμακείο διέθετε price checker όμως κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν ήταν σε λειτουργία.