Με την αρ. πρωτ. 6139/27-10-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «MOHAMMAD ASHIQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Δεμιρδεσίου 2 & Συρακουσών, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 19-10-2023, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών: α. στα πατάκια αυτοκινήτου και β. στα λάδια αυτοκινήτου κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).