ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2067/29-07-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χίλια ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι. ΠΟΥΛΟΥ “Ο Φούρνος της Ζωής μας”, ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 16, ΑΘΗΝΑ,

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 21-07-2016, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα αναψυκτικά στο ψυγείο  εντός του καταστήματος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο  1 § 2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.