Με την υπ’ αρ. 174002/8-02-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) στην επιχείρηση «METRO A.E.B.E.» με έδρα στην οδό Σώρου 1 στη Μεταμόρφωση, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 30/01/2024, στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της οδού Φλέμιγκ 48 & Μπαλτατζή στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα τιμής για ένα (1) είδος, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 2Α των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύουν.