Με την αρ. πρωτ. 810/16-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΥΖΙΝΑ ANGEL ΜΟΝ. ΙΚΕ ΥΠ. ΠΑΡ. ΓΕΥΜ. ΕΣΤ. ΤΑΧ. ΕΞΥΠ.» Κυρ. Λουκάρεως 39-41, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 07-02-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη τιμών στα αναψυκτικά εντός του ψυγείου του καταστήματος κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).