Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 175/22-02-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στο υποκατάστημα της επιχείρησης «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Intra Schengen (ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ), σύμφωνα με το άρθρο 2Ε§1 του Κεφ. 1Α της με αρ. 91354/2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/ 30.8.17) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι για το είδος «Βραχάκι Υγείας με Stevia και Αμύγδαλο» ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ με barcode 5200364125899, δεν υπήρχε στο ράφι πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α του Κεφ. 1Α της ως άνω Υ.Α.