Με την υπ’ αρ. 412404/29-03-2024 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) στην επιχείρηση «MUSTAFARAJ PAK. ALBAN» με έδρα στην οδό Καραολή & Δημητρίου 74 στον Πειραιά, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 21/03/2024, στο αρτοποιείο-ζαχαροπλαστείο GEORGES BAKERY της ως άνω επιχείρησης στην οδό Καραολή & Δημητρίου 74 στον Πειραιά, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα τιμής για ένα (1) είδος, κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 2Α των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., όπως ισχύουν.