Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 1852/11-04-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση “TWO FIVE PROJECT Ε.Ε. », επί της οδού Μαρασλή 21 στον Δ. Αθηναίων διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 28/03/2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στα κουλούρια/cookies σε προθήκη εντός του καταστήματος  κατά παράβαση των άρθρου 7 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α   της υπ.’ αριθμ.35952/18-4-2023 (ΦΕΚ Β’2542) Υ.Α,   που τροποποίησε  την υπ.’ αριθμ.91354/24-8-2017 Υπουργική Απόφαση.