Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 530/29-04-2024 Απόφαση του Αν. Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1000,00€) στην επιχείρηση  «ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ Ο.Ε», που βρίσκεται  στον χώρο αφίξεων εντός  του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στα Σπάτα, σύμφωνα με το άρθρο 2Ε§1 του Κεφαλαίου 1Α της με αρ. 91354/2017 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β’/30.8.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, διότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, για το είδος «κρέμα ημέρας EVA BELLE firming day cream SPF 15 150mL» της εταιρείας INTERMED, με BC 5205152014348, δεν υπήρχε πινακίδα πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις (περιγραφή είδους, τιμή πώλησης), κατά παράβαση του άρθρου 2Α του Κεφ. 1Α της ως άνω Υ.Α, σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 4177/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.