Με την αρ. πρωτ. 2599/20.05.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ- ΖΑΧΑΡ/ΣΤΕΙΟΝ», Σάμου 58-60, Αθήνα, Τ.Κ. 10439, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 10-05-2024, διαπιστώθηκε ότι στα κριτσίνια που διετίθεντο προς πώληση δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα (ή ετικέτα) επί του προϊόντος με την τιμή πώλησης.

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 4 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α § 1,2 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιηθήκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13.04.2023.