Με την αρ. πρωτ. 2683/24-05-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΓΚΟΒΕΣΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ», ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΚΡΟΠΟΛΗ διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 15-05-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο ψυγείο για το προϊόν: «OMG BUBBLE TEA PEACH” 270 ml με BC 4779033974409», κατά παράβαση των άρθρων 4,7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023) για την οποία σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 2Ε§1 προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Το γεγονός ότι  βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν.4177/13 το ανωτέρω ποσό της 7 παραγράφου ορίζεται στο διπλάσιο ήτοι στις 2.000€, επειδή από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας προκύπτει ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει υποπέσει δύο φορές στην ίδια παράβαση -αυτής της έλλειψης πινακίδας τιμής- εντός τριετίας.