Με την αρ. πρωτ. 2970/10.06.2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «TARIQ MEHMOOD RANA» ΕΙΔΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ- ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ, Πλατεία Ομονοίας 9, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 29-05-2024, διαπιστώθηκε ότι στο κινητό «REDMI», που διετίθεντο προς πώληση στη βιτρίνα του καταστήματος, δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα (ή ετικέτα) επί του προϊόντος με την τιμή πώλησης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952/13.04.2023.