Με την αρ. πρωτ. 4151/07-01-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000€ (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση ΛΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που βρίσκεται στη διεύθυνση Αγ. Μαρίνας 67, Τ.Κ. 12135 – Περιστέρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 30/12/2021 διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας πώλησης σε τούρτες, κατά παράβαση του άρθρου 1§1&2 και 2§1 της Υπ. Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), σε συνδυασμό με το άρθρο 7§1 του Ν. 4177/2013.