Με την αρ. πρωτ. 3448/28-06-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «HOSSAIN SOWKAT του ABDUS ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΙΛΙΚΩΝ» ΧΕΥΔΕΝ 19, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 20-06-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής στο προιόν: «χουρμάδες» 400 gr. dryfo με BC 5205468031558 σε ράφι εντός του καταστήματος κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).