Με την αρ. πρωτ. 3560/04-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ» ΠΑΤΗΣΙΩΝ 82, ΑΘΗΝΑ,  διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 04-07-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα κάτωθι προϊόντα Α. στα παγωτά που διατίθετο προς πώληση εντός του καταστήματος & Β. στις γρανίτες κατά παράβαση των άρθρων 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 2Α των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 35952 (ΦΕΚ 2542/Β/18-04-2023).