Με την αρ. πρωτ. 3617/05-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 2Ε παρ. 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. στην επιχείρηση AKTER ASMA – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Υπ/μα Λεωφ. Ιωνίας 100, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 27-06-2024, διαπιστώθηκε ότι τα γάλατα που πωλούνται εντός του ψυγείου δεν διαθέτουν τιμή πώλησης, κατά παράβαση των άρθρων 7 και 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α  των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. με την Υ.Α. 35952/13-04-2023 (ΦΕΚ 2542/Β΄/18-04-2023).