Με την υπ.αριθμ.πρωτ. 3654/08-07-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής υπεβλήθη πρόστιμο 1000 € στην επιχείρηση “ΠΟΥΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ” επί της  οδού Αθανασίου Διάκου 10  στον Δ. Αθηναίων διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 28/06/2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής σε ψυγείο παγωτών  κατά παράβαση των  άρθρου 7 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Α της υπ.’αριθμ.35952/18-4-2023 (ΦΕΚ Β’2542) Υ.Α, που τροποποίησε  την υπ.’αριθμ.91354/24-8-2017 Υπουργική Απόφαση.