Με την αρ. πρωτ. 1670/11-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «HOSSAIN BILLAL TOY ALIMIA ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» Ζήνωνος 18, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 31-03-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στα κάτωθι προιόντα: α) τσάντες και β) ακουστικά κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.