[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1787/14-04-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΚΗΑΝ BABUL A ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΨΙΛΙΚΑ» Ζήνωνος 26, Αθήνα,  διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 01-04-2022, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδων τιμών στη μαναβική εντός του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.