Με την υπ’αρ. 1723/4-2-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4α της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2044/22-8-2013, τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ. 1 & 2) του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-13) στην επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΝΤΩΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » (έδρα : Αλκέτου 7, 11633, Αθήνα), επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 29-01-14 στο υποκατάστημα-σουπερμάρκετ της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται στον Άλιμο επί της οδού Λεωφ. Καλαμακίου 42, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε καθόλου πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις (τιμή , κ.λ.π.) στο είδος ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΚΑΝΕΛΑΣ , που διετίθεντο με το κιλό , κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αρ. Α2-861/14-8-2013 Υπουργικής Απόφασης   «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» .