ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 4524/30-4-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 2.000 € (δύο χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση του ΜΟΥΡΟΥΤΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στην οδό Παπάγου 91, στο Καματερό, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 17/04/2014, διαπιστώθηκε η διάθεση προς πώληση αρνιών και εριφίων, χωρίς την ανάρτηση πινακίδων πώλησης που φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις, γεγονός που αποτελεί παράβαση του Αρθρ. 1§1 της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13), σε συνδυασμό με το Αρθρ. 26§1 της παραπάνω Υπ. Απόφασης.