Με την υπ’ αρ. 830299/01-09-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «UNLIMITED SPORT A.E.» με έδρα στην Λεωφ. Βουλιαγμένης 96 στη Γλυφάδα, για τους παρακάτω λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-8-2017), που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 25/08/2022 στο κατάστημα «UNLIMITED SPORT A.E» της ανωτέρω επιχείρησης στην οδό Πειραιώς 76 στο Ν.Φάληρο (εντός FACTORY OUTLET), διαπιστώθηκε ότι ενώ στο κατάστημα διατίθενται προς πώληση υποδήματα, για τα οποία η επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη τους γίνεται με τα εικονογράμματα του Παραρτήματος Ι των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., δεν υπάρχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο εντός του καταστήματος η προβλεπόμενη πινακίδα για την επεξήγηση των εικονογραμμάτων κατά παράβαση του άρθρου 63 παρ. 3 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.