Με την υπ. αρ. πρωτ. 6862/05-12-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χίλια  ευρώ ) στην επιχείρηση “ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΜΟΝ ΙΚΕ ΥΠΗΡ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», στην οδό Αιόλου 102 διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας στις 24 -11-2022, διαπιστώθηκε  έλλειψη πινακίδας τιμής στις σαλάτες κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.