ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 9798/26-11-13 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 3000 € (τριών χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.», και στο υποκατάστημα Πετρουπόλεως- Λεωφ. Πετρουπόλεως 28 & Σοφούλη, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 19/11/2013, διαπιστώθηκε, σε τρείς περιπτώσεις, η διάθεση προς πώληση προϊόντων χωρίς την ύπαρξη πινακίδας πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 7§1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’) και των άρθρων 2§1 και 1§4α της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).