Με την υπ’αρ.   5164 /30-09-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), επειδή κατά τον  έλεγχο που διενεργήθηκε στις 14-9-2022 από υπαλλήλους της ανωτέρω Δ/νσης  στην επιχείρηση  καφέ-σνακ με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΚΑΦΕ -ΣΝΑΚ » στην  οδό Δομοκού 26  στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε   ότι  για το προϊόν  “Donut”, που διατίθετο προς πώληση, δεν αναγραφόταν στην ενδεικτική πινακίδα πώλησης η ένδειξη «κατεψυγμένο» , κατά παράβαση του άρθρου 2  παρ.1Δ  της Υ.Α. 91354/2017.