Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1086 / 16.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη,  πρόστιμο πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000  €) για παράβαση του άρθρου 101 παρ . 3Α  της  Υ.Α. 91354 /2017  ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ) ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α.109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει, για έλλειψη στοιχείων από παραστατικό στοιχείο πώλησης το ύψος του οποίου  καθορίζεται   από το άρθρο 101 παρ. 4Γ της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης , στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΚΟ  ΑΒΕΕ» που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Χειμάρας 8Α ,  με  Α.Φ.Μ. 094010146  και  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ  διότι κατά  τη διάρκεια και ολοκλήρωση της δειγματοληψίας  που διενεργήθηκε  από την υπηρεσία μας στις  18/09/2023, στο  υποκατάστημα  (ΚΑΛΥΨΩ  83) της εταιρείας ΚΑΛΥΨΩ  Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που βρίσκεται στα Γλυκά Νερά  Αττικής στη Λεωφόρο Λαυρίου 190 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 851 / 15.09.2023 και α.α. 127 εντολή ελέγχου, από μία δεξαμενή του που αφορούσε το καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη 100 οκτανίων το οποίο είχε παραληφθεί από το πρατήριο σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο αποστολής της προμηθεύτριας εταιρείας  ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΣΕΙΡΑ Κ, ΑΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 0083411/09.09.2023 και είχε παραδοθεί με το υπ’ αριθμ. ΙΒΚ 5965 βυτιοφόρο όχημα, το οποίο αφορούσε την συγκεκριμένη παράδοση καυσίμου δεν αναγράφονταν οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων καυσίμων του βυτιοφόρου οχήματος.