Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 1099 / 16.11.2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο χιλίων ευρώ (  1.000  € )  για παράβαση του  άρθρου 101 παρ . 3Α   της Υ.Α. 91354 /2017 ( Κανόνες  ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. )  ( ΦΕΚ 2983/ Β΄ /30.08.2017 ) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 109034 / 2018 (ΦΕΚ 4913/Β΄/2018) και ισχύει, για έλλειψη στοιχείων από παραστατικό στοιχείο πώλησης το ύψος του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 101 παρ. 4Γ της ως άνω αναφερομένης Υπουργικής Απόφασης, στην CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Ηρώδου  Αττικού 12Α , με Α.Φ.Μ. 094472979 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ διότι κατά τη διάρκεια και ολοκλήρωση της δειγματοληψίας καυσίμων  που  διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 02/08/2023 στο πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που  βρίσκεται στην Αρτέμιδα Αττικής στάση ΓΙΟΥΡΓΙΑ σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ. 734 και α.α. 110 εντολή ελέγχου  από τις δεξαμενές του πρατηρίου που αφορούσαν εκτός των άλλων τα καύσιμα, βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων ( με αρ.δείγματος Κ34/23 ) και βενζίνη αμόλυβδη 98 οκτανίων ( με αρ. δείγματος Κ35/23 ), τα οποία είχαν παραληφθεί από το πρατήριο σύμφωνα με το τελευταίο τιμολόγιο – δελτίο αποστολής της προμηθεύτριας εταιρείας CORAL A.E. ΔΑ – ΤΠ 14 0678659/ 02.08.2023 διαπιστώθηκε ότι για τα ανωτέρω αναφερόμενα δείγματα που λήφθηκαν  στο υπ. αριθ. ΔΑ-ΤΠ 14 0678659 τιμολόγιο – δελτίο αποστολής της εταιρείας CORAL A.E. το οποίο αφορούσε την συγκεκριμένη παράδοση καυσίμων αναγράφονταν μεν οι αριθμοί σφραγίδων δειγμάτων 1797838 – 45 , οι οποίοι όμως δεν αντιστοιχούσαν στις πραγματικές παραδοθείσες σφραγίδες οι οποίες και τοποθετήθηκαν από τον οδηγό της εταιρείας για λογαριασμό της οποίας έκανε την παράδοση (και συγκεκριμένα οι με αριθμοί 1795840 για την βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων και 1795839 για την βενζίνη αμόλυβδη  98 οκτανίων ).