ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 4324/14-4-2014 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο 500 € (πεντακοσίων ευρώ) στην επιχείρηση ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΣ«THE OLD BAKER» που βρίσκεται επί της οδού Δημοσθένους 11 στο Γέρακα, διότι η Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο που διενήργησε στο κατάστημα ΚΥΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ, που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου & Αναπαύσεως 21 στο Περιστέρι διαπίστωσε ότι διέθετε ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΚΑΛΗΣ συσκευασμένο, το οποίο είχε προμηθευτεί από την ΠΑΠΠΑΣ Μ. ΣΤΑΥΡΟΣ, που δεν έφερε όλες τις προβλεπόμενες από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών ενδείξεις επί της συσκευασίας του (στοιχεία παρασκευαστή, συσκευαστή ή πωλητή, την καθαρή ποσότητα του προϊόντος, τα συστατικά κατά σειρά ελαττούμενης περιεκτικότητας και τα ποσοστά % αυτών, όπου απαιτείται, την κατηγορία των συστατικών, όπου απαιτείται και τη λέξη «συστατικά» στην αρχή του καταλόγου), το οποίο αποτελεί παράβαση του άρθρου 10§3 της Υπουργικής Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13) και του άρθρου 6 του Ν.4177/2013 και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10§5β της ίδιας Απόφασης.