Με την υπ’αρ. 6496/13-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  4A του  άρθρου 71  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην επιχείρηση –εστιατόριο «SMILE
GASTROTAVERN MON.IKE » που βρίσκεται  στην  Αθήνα επί οδού Πλατείας Τσώκρη 1, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 2-11-2023  στην παραπάνω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε  ότι για το πιάτο «Τσιπούρα ψητή» δεν υπήρχε στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο» , κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ. 3Β  της Υ.Α. 91354/2017 , όπως ισχύει.