Με την υπ ’αρ. 6795/24-11-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14A του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην στην επιχείρηση  «ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ – ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ AHMED MANZOOR KHAN»  που βρίσκεται  στην Αθήνα, επί της οδού  Σωκράτους 36, επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 14-11-2023 διαπιστώθηκε ότι για το κινητό τηλέφωνο iphone 4 που εκτίθετο προς πώληση  δεν υπήρχε η ένδειξη «μεταχειρισμένο» στην πινακίδα πώλησης που ήταν επικολλημένη επί του προϊόντος  κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1Δ  της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.