Με την υπ’αρ. 6806/24-11-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14A του  άρθρου 2 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην επιχείρηση – αναψυκτήριο «ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»  στην  Ομόνοια, επί της οδού Πειραιώς 8,  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 14-11-2023, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «ζαμπονοτυρόπιτα» δεν υπήρχε η ένδειξη «κατεψυγμένο» στην πινακίδα πώλησης έμπροσθεν του προϊόντος   κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1Δ  της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.