Με την υπ’αρ.4912/16-8-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο  4Α   του  άρθρου 71 της  Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει , σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013),  στην επιχείρηση «ΠΑΜΕ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΠΑΜΕ ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΟΥΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (Αιόλου 31, Αθήνα) επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις  8-8-2023  στην παραπάνω επιχείρηση   διαπιστώθηκε ότι για το είδος «φλογέρες» δεν αναγραφόταν στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο» κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Β   της Υ.Α. 91354/2017, όπως ισχύει.