Με την υπ’αρ. 6190/1-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  4A του  άρθρου 71  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην εταιρεία «RINASCITA A.E. ΡΙΝΑΣΙΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»  για το ξενοδοχείο της που βρίσκεται  στην  Αθήνα επί οδού Σταδίου 65 στην Ομόνοια  επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 20-10-2023  στην παραπάνω επιχείρηση,  διαπιστώθηκε  ότι στον τιμοκατάλογο δεν αναγραφόταν  η ένδειξη  «κατεψυγμένο» για το προϊόν-πιάτο “onion rings” (δαχτυλίδια κρεμμυδιού), κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ. 3Β  της Υ.Α. 91354/2017 , όπως ισχύει.