Με την υπ’αρ. 6218/3-11-2023 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο  4A του  άρθρου 71  της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», όπως ισχύει,  στην εταιρεία «MAGE HOTELS & RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  για το ξενοδοχείο της που βρίσκεται  στην Αθήνα επί οδού  Πειραιώς 2 στην Αθήνα επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις 23-10-2023  στο παραπάνω ξενοδοχείο,  διαπιστώθηκε  ότι στον τιμοκατάλογο του εστιατορίου του ξενοδοχείου  δεν αναγραφόταν  η ένδειξη  «κατεψυγμένο» για το πιάτο «Σολωμός Tiare» , κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ. 3Β  της Υ.Α. 91354/2017 , όπως ισχύει.