Με την υπ’αρ. 1273/3-3-2023   απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση “ΙΝSALATE MON.IKE -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΟΤΩΝ” (κεντρικό : Φίλωνος 44, Δάφνη, Υποκατάστημα : Λουκιανού 12, Αθήνα)  , επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  23-2-2023  στην παραπάνω επιχείρηση  επί της οδού Λουκιανού 12  στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «γαρίδες» , που χρησιμοποιείτο στο πιάτο “SHRIMP PASTA”,  δεν αναγραφόταν η ένδειξη  κατεψυγμένο, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.1Δ της Υ.Α. 91354/2017 .”