Με την υπ’αρ.1833/27-3-2023  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €),  σύμφωνα με την παράγραφο  Γα του  άρθρου 29  της Υ.Α. 91354/2017  “Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.”  σε  συνδυασμό  με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2  και  το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013), στην επιχείρηση «ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» (Αρχελάου 16, Αθήνα)  , επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  15-3-2023  στην παραπάνω επιχείρηση  επί της οδού  Αρχελάου 16 στην Αθήνα,  διαπιστώθηκε ότι για τα μήλα ΓΚΟΛΝΤΕΝ δεν υπήρχε στην πινακίδα τιμής έμπροσθεν του προϊόντος η ένδειξη για τον τόπο προέλευσης του προϊόντος , κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 της Υ.Α. 91354/2017 .