Με την υπ’ αριθμ. 697930/19-07-22 απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επιβλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 67§7Α της Υ.Α. 91354/24-8-2017(ΦΕΚ2983/Β΄/30-8-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διοικητικό πρόστιμο Χιλίων ευρώ (1.000,00 €) στην επιχείρηση «ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝ.ΟΘΩΝ» με έδρα επί της οδού ΑΓ.ΣΤΡ.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 93 στο ΧΑΪΔΑΡΙ, γιατί  μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 7-07-2022, στο κομμωτήριο της επιχείρησης επί της ανωτέρω οδού διαπιστώθηκε η έλλειψη τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών, κατά παράβαση του άρθρου 67§1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 9§1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄ )