Με την με αρ. πρωτ.351188/15-03-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), στο κατάστημα της επιχείρησης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ που βρίσκεται στη διεύθυνση Τζων Κέννεντυ 121 στο Περιστέρι για δύο παραβάσεις και συγκεκριμένα για:

Α) Έλλειψη τιμοκαταλόγου για όλα  τα προσφερόμενα είδη σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ(1000,00€) σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ 4Α της ίδιας Υπουργικής Απόφασης

Β) Μη τήρηση σφραγισμένου δελτίου παραπόνων πελατών με σφραγίδα μελάνης στα τρία αντίτυπα του φύλλου στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της υπηρεσίας μας σύμφωνα με το άρθρο 76παρ1, παρ4Α της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ(500,00€) σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ 10 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.